1026
News

برند و برندینگ

بعد از مروری کوتاه بر معنا و فرآیند برندسازی، می‌خواهیم در حوزه دیجیتال و فضای مجازی، بحث برندسازی را دنبال کنیم. ابتدا باید روشن بسازیم که منظور از برندسازی دیجیتال چیست .. ؟ به نظر می‌رسد که ترکیب برندسازی دیجیتال هم‌چون برخی دیگر از عناوین مانند بازاریابی دیجیتال، همان معنای گذشته خود را صرفا در فضای مجازی دنبال می‌کند. اما همانطور که بیان شد، برند دارای هویت است و برندسازی باید بتواند این هویت را به خوبی منتقل کند. مشکل کار از همین نقطه آغاز می‌گردد. هنگامی که ما برندسازی را با ادبیات فضای حقیقی وارد فضای مجازی کردیم و صرفا شکل و شمایل آن را تغییر دادیم، نمی‌توانیم انتظار اثر بخشی خاصی داشته باشیم. چرا که به تفاوت اساسی دو فضای حقیقی و مجازی توجه نکرده‌ایم. هیچ کدام از این دو فضا نمی‌تواند جای دیگری را پر کند. از این رو باید فضای مجازی را همانطور که هست به خوبی شناخت و در همان چهارچوب از آن استفاده کرد

34
News

برندسازی دیجیتال

بعد از مروری کوتاه بر معنا و فرآیند برندسازی، می‌خواهیم در حوزه دیجیتال و فضای مجازی، بحث برندسازی را دنبال کنیم. ابتدا باید روشن بسازیم که منظور از برندسازی دیجیتال چیست .. ؟ به نظر می‌رسد که ترکیب برندسازی دیجیتال هم‌چون برخی دیگر از عناوین مانند بازاریابی دیجیتال، همان معنای گذشته خود را صرفا در فضای مجازی دنبال می‌کند. اما همانطور که بیان شد، برند دارای هویت است و برندسازی باید بتواند این هویت را به خوبی منتقل کند. مشکل کار از همین نقطه آغاز می‌گردد.

28
News

چرا شرکت‌ها به یک استراتژی در خصوص بازاریابی و تبلیغات دیجیتال نیاز دارند؟

بعد از مروری کوتاه بر معنا و فرآیند برندسازی، می‌خواهیم در حوزه دیجیتال و فضای مجازی، بحث برندسازی را دنبال کنیم. ابتدا باید روشن بسازیم که منظور از برندسازی دیجیتال چیست .. ؟ به نظر می‌رسد که ترکیب برندسازی دیجیتال هم‌چون برخی دیگر از عناوین مانند بازاریابی دیجیتال، همان معنای گذشته خود را صرفا در فضای مجازی دنبال می‌کند. اما همانطور که بیان شد، برند دارای هویت است و برندسازی باید بتواند این هویت را به خوبی منتقل کند. مشکل کار از همین نقطه آغاز می‌گردد.

27
News

برندسازی دیجیتال

بعد از مروری کوتاه بر معنا و فرآیند برندسازی، می‌خواهیم در حوزه دیجیتال و فضای مجازی، بحث برندسازی را دنبال کنیم. ابتدا باید روشن بسازیم که منظور از برندسازی دیجیتال چیست .. ؟ به نظر می‌رسد که ترکیب برندسازی دیجیتال هم‌چون برخی دیگر از عناوین مانند بازاریابی دیجیتال، همان معنای گذشته خود را صرفا در فضای مجازی دنبال می‌کند. اما همانطور که بیان شد، برند دارای هویت است و برندسازی باید بتواند این هویت را به خوبی منتقل کند. مشکل کار از همین نقطه آغاز می‌گردد.

26
News

چرا شرکت‌ها به یک استراتژی در خصوص بازاریابی و تبلیغات دیجیتال نیاز دارند؟

بعد از مروری کوتاه بر معنا و فرآیند برندسازی، می‌خواهیم در حوزه دیجیتال و فضای مجازی، بحث برندسازی را دنبال کنیم. ابتدا باید روشن بسازیم که منظور از برندسازی دیجیتال چیست .. ؟ به نظر می‌رسد که ترکیب برندسازی دیجیتال هم‌چون برخی دیگر از عناوین مانند بازاریابی دیجیتال، همان معنای گذشته خود را صرفا در فضای مجازی دنبال می‌کند. اما همانطور که بیان شد، برند دارای هویت است و برندسازی باید بتواند این هویت را به خوبی منتقل کند. مشکل کار از همین نقطه آغاز می‌گردد.